Nage Komi Judo Club Wakefield

Grading Syllabus

Judo - The Gentle Way

 

Additional Kaeshi waza (counter techniques)

 

HARAI GOSHI BY USHIRO GOSHI

UCHI MATA BY TAI OTOSHI

KO UCHI GARI BY KO SOTO GARI

KO SOTO GARI BY UCHI MATA

O SOTO GARI BY OSOTO GAESHI

HIZA GURUMA BY O UCHI GARI

OKURI ASHI HARAI BY TSUBAME GAESHI

DE ASHI HARAI BY KO UCHI GARI

HARAI GOSHI BY URA NAGE

ASHI GURUMA BY SUKUI NAGE

MOROTE GARI BY HARAI GOSHI

orange